Konference Znalosti 2014

Konference Znalosti

Konference Znalosti je tradiční akcí české a slovenské informatické komunity konanou pravidelně od r. 2001. Konference je orientována zejména na reálně využitelné nástroje, datové zdroje a aplikace v oblasti znalostních technologií (v širokém smyslu), které jsou zároveň podepřeny solidními vědeckými metodami. Jejími ústředními, avšak nikoliv výlučnými tematickými oblastmi jsou:

  • dolování z dat (strukturovaných, textových, multimediálních apod.) a strojové učení
  • otevřená a propojená data (linked data, open data)
  • "inteligentní" (expertní, adaptivní, agentové atd.) systémy
  • zpracování znalostí v textové podobě, dokumentografické informační systémy
  • ontologické a konceptuální modely
  • automatické odvozování a plánování.

V letošním roce přicházíme s inovativním formátem konference, při zachování jejího odborného zacílení. Tento formát je reflektován v přidaném akronymu „EEE“, a odráží hlavní důvody, proč má smysl pořádat konferenci na národní úrovni, resp. zúčastnit se jí:

  • Exhibice špičkových výsledků. Mnohá česká a slovenská pracoviště dosahují velmi kvalitních výsledků, které publikují v tematicky nejvhodnějších zahraničních časopisech a na konferencích. Šířeji zaměřená národní konference jim na druhé straně může poskytnout zpětnou vazbu nad rámec daného úzkého oboru, především ale představuje „výkladní skříň“, do které mohou dlouhodobě nahlížet např. místní industriální zájemci o nové technologie nebo zahraniční koordinátoři připravovaných projektů (Horizont 2020 apod.).
  • Edukace mladých vědců. Přestože má každá výzkumná oblast svá specifika, mnoho „vzorců vědecké práce“, např. pokud jde o volbu metod validace vědeckých „artefaktů“, je do značné míry přepoužitelných. Národní konference dává doktorandům, případně i pokročilým studentům, možnost se za nepříliš vysokých cestovních nákladů seznámit s postupy používanými místními špičkami nejen své, ale i sousedních oblastí.
  • Nacházení expertů. Pro přípravu národních nebo česko-slovenských projektů, oponentury projektů a kvalifikačních prací, apod., je třeba disponovat sítí odborných kontaktů na lokální úrovni. Kromě seznámení s lidmi lze lokální konferenci využít i jako zdroj informací o softwarových a datových artefaktech, včetně těch, které jsou věcně nebo jazykově spojeny s českým resp. slovenským prostředím a v zahraničí o nich tudíž tak snadno neuslyšíme.

Kolokované konference

V letošním roce je konference Znalosti pořádaná společně s konferencemi:

ITAT 2014 Datakon 2014